Download แบบฟอร์มโรงเรียน

งานทรัพยากรมนุษย์

คู่มือและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

  1. แผนผังแสดงองค์ประกอบการประเมิน แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
  2. เกณฑ์พื้นฐานประเมินนวัตกรรม (วิจัย 10 คะแนน นวัตกรรม 5 คะแนน แฟ้มสะสมผลงาน 5 คะแนน)
  3. เกณฑ์พื้นฐานการประเมินงานวิจัยจากมูลนิธิ-ล่าสุด
  4. เกณฑ์พื้นฐานประเมินแฟ้มสะสมผลงาน-ปรับล่าสุด 2563
  5. เกณฑ์ประเมินครูผู้สอน ด้านปกครองและกิจกรรม (30 คะแนน)
  6. เกณฑ์ประเมินครูสนับสนุนการสอน ด้านการปฏิบัติตน (10 คะแนน)
  7. เกณฑ์ประเมิน KPI หน่วยงาน (7.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้) | (7.2 หน่วยงานที่ให้บริการ) | (7.3 หน่วยงานที่ไม่ให้บริการ)

งานนโยบายและแผน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพการศึกษา แบบฟอร์มมาตรฐานมูลนิธิใหม่

แบบฟอร์มมาตรฐาน สพฐ. ปี 61

งานวัดผล

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานวิจัย

X