ฝ่ายธุรการ-การเงิน

วัน – เวลาที่เปิดให้บริการปกติ

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 07:00 – 16:30 น.

วันศุกร์ 07:00 – 15:30 น.

 

วันเสาร์ 07:30 – 15:00 น. 

(หยุดเฉพาะวันที่ไม่มีการเรียนเสริม)

 

ติดต่อ-สอบถาม

งานธุรการ โทร 02-675-6970 ต่อ 221

งานการเงิน โทร 02-675-6970 ต่อ 222

งานทะเบียน

1.1 หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนปัจจุบัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เพื่อขอ Visa ไปต่างประเทศ)
เป็นหลักฐานยืนยันสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม และรับรองความประพฤติของนักเรียน สามารถขอล่วงหน้าได้และมีอายุการใช้งาน 120 วัน
1.2 หนังสือรับรองแสดงผลการเรียนภาษาไทย เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา หรือลาออกระหว่างระดับชั้นจะได้รับใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป) และเอกสารอื่น ๆ
1.3 หนังสือรับรองแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Transcript)
การขอหนังสือรับรอง ตามข้อ 1.1 – 1.3 ต้องใช้รูปถ่ายขาว-ดำ หรือสี ขนาด 1.5 นิ้ว เท่านั้น สวมชุดนักเรียน เห็นเลขประจำตัวชัดเจน (จำนวน 2 รูปเหมือนกัน และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใช้รูป Polaroid ไม่สวนแว่นตา)
แนวทางปฏิบัติ

กรณีที่นักเรียนต้องการใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือหนังสือรับรองแสดงผลการเรียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองนักเรียน หรือนักเรียน ขอแบบฟอร์มหนังสือรับรอง กรอกข้อความให้ชัดเจน ถูกต้อง และสมบูรณ์ที่สุด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการขอรับหนังสือรับรองต่าง ๆ (4 วันทำการ นับหลังจากวันที่ยื่นแบบขอ) และรับใบนัดรับเอกสารที่งานทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

การขอแก้ไขข้อมูลนักเรียน ให้ผู้ปกครองนำสำเนาเอกสารของทางราชการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ เช่น นักเรียน บิดาหรือมารดาเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือ ที่อยู่ โดยสะกดชื่อใหม่เป็นภาษาอังกฤษส่งงานทะเบียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

นักเรียนที่ประสงค์จะรักษาสภาพการเป็นนักเรียน ให้ผู้ปกครองมาติดต่อที่งานทะเบียนเพื่อกรอกแบบฟอร์มการขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียน และต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดปีการศึกษา ก่อนเปิดปีการศึกษาที่ขอรักษาสภาพ

การลาออก ผู้ปกครองต้องแจ้งให้งานทะเบียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ทราบภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่ 1
หากผู้ปกครองแจ้งลาออกหลังจากที่กำหนดจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น