กิจกรรมเรียนเสริมทักษะภาคฤดูร้อน "ACP Summer Course 2023"

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ระหว่าง วันที่ 20 มี.ค. - 21 เม.ย. พ.ศ.2566

รายการกิจกรรม สำหรับนักเรียนมีรายการ A1 – A4 ดังนี้

กิจกรรมภาคบ่าย ให้นักเรียนเลือกตามความสนใจได้เพียง 1 รายการ ดังนี้

#F84B4B

กิจกรรม ACP Summer Course 2023