กิจกรรมสอนเสริมตุลาพาเพลิน 2023

และค่ายทักษะชีวิต ACP Life Skills in Action Camp 2023

ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม พ.ศ.2566

รายการกิจกรรม A - B - C สำหรับนักเรียนมี ดังนี้

กิจกรรมภาคบ่าย ให้นักเรียนเลือกตามความสนใจได้เพียง 1 รายการ ดังนี้

#F84B4B

กิจกรรมสอนเสริมตุลาพาเพลิน 2023

กิจกรรม Extra Course