1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เพศชาย ( เกิดปี พ.ศ. 2559 หรือ พ.ศ. 2560 )

1.2 กำลังเรียนอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2565

1.3 สามารถอ่านออก เขียนได้ และมีความพร้อมด้านร่างกายในระดับวัยเด็กเล็ก

1.4 มีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้

1.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมจะสนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษาและรับผิดชอบด้านความประพฤติ

2. วิธีการสมัคร

2.1  ผู้ปกครองพิมพ์ข้อมูลในเว็บไซต์ www.acp.ac.th พร้อมสั่งพิมพ์ใบสมัครระหว่างวันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2565

2.2 ผู้ปกครองนำใบสมัครสอบของนักเรียนมายื่นรับบัตรสอบในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ จุดลงทะเบียน

3. วัดความพร้อมนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

3.1 วัดความพร้อมนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
3.2 ประกาศผลสอบ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

สอบถามรายละเอียด โทร : 0-2675-6970 - 80
ห้องประชาสัมพันธ์ ต่อ 0
ห้องธุรการ-การเงิน ต่อ 200 , 221
Website : https://www.acp.ac.th