สารสนเทศโรงเรียน
เล่มรวม
สารสนเทศโรงเรียน
ตามปีการศึกษา
ปีการศึกษาปัจจุบัน (2564)
 • ส่วนที่ 1 : สารสนเทศขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
  • 1.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
   • - ข้อมูลโรงเรียน ประวัติโรงเรียน Download
   • - จำนวนห้องเรียน Download
   • - จำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากร และพนักงาน Download
  • 1.2 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน Download
  • 1.3 แนวทางการจัดการศึกษา Download
  • 1.4 แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น Download
  • 1.5 การมีส่วนร่วมของตณะกรรมการบริหารโรงเรียน
   • - รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน Download
   • - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน Download
  • 1.6 คณะกรรมการสภานักเรียน Download
 • ส่วนที่ 2 : สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน
  • 2.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ Download
  • 2.2 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Download
  • 2.3 สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Download
  • 2.4 การประเมินสรรถนะสำคัญตามหลักสูตร Download
  • 2.5 สรุปผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Download
  • 2.6 ผลการสอบระดับเขต/ระดับชาติ และ FSG Download
  • 2.7 ผลการทดสอบนานาชาติ Download
  • 2.8 ผลงาน/ชิ้นงาน/รางวัลของผู้เรียน Download
  • 2.9 การส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ Download
  • 2.10 ผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษา Download
  • 2.11 ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี(รายชื่อ) Download
  • 2.12 ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจของสถานศึกษา Download
  • 2.13 สถิติการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในโรงเรียน Download
  • 2.14 น้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน Download
  • 2.15 สถิติ ขาด ลา สาย ของนักเรียน Download
  • 2.16 ข้อมูลด้านผู้เรียนเปรียบเทียบ 3 ปี Download
 • ส่วนที่ 3 : สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ
  • 3.1 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน Download
  • 3.2 การวัดและประเมินผลการเรียน Download
  • 3.3 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอน Download
  • 3.4 ผลการนิเทศการเรียนการสอน Download
  • 3.5 ประเภท/จำนวนสื่อการเรียนการสนอที่ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอน Download
  • 3.6 ผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม/งานวิจัยของครู Download
  • 3.7 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เชิญมาเป็นวิทยากร Download
  • 3.8 การพัฒนางานแนะแนว Download
  • 3.9 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Download
 • ส่วนที่ 4 : สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
  • 4.1 การจัดสรรงบประมาณ
  • 4.2 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้
  • 4.3 ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวก
  • 4.4 ผลการพัฒนาบุคลากร
  • 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผุ้ปกครองและชุมชน
 • ส่วนที่ 5 : สารสนเทศเพื่อการรายงาน
  • 5.1 สรุปผลการติดตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกาษา 2564
  • 5.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder : นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน)
  • 5.3 สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2562 (ปี2561 - 2565)
  • 5.4 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562
  • 5.5 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปีการศึกาา 2562