โครงการโรงเรียนสีเขียว อัสสัมชัญแผนกประถม
  ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก อาทิ เกิดภาวะ
โลกร้อน ภาวะเรือนกระจก สภาพภูมิอากาศแปรปรวน เกิดมลพิษทางอากาศ การละลายของน้ำแข็ง
การสูญเสียความสมบูรณ์ของระบบนิเวศฯและความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดมหันตภัยธรรมชาติที่รุนแรง
ขึ้นเรื่อย ๆ มาบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ และสร้างภัยพิบัติหนักเหนี่ยวขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกทวีปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย
วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว สึนามิ ดินถล่ม ภัยแล้ง ไฟป่า ฯลฯ ซึ่งภัยพิบัติเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อสุขภาพอนามัย ชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์อย่างมากมายมหาศาล สาเหตุของปัญหา
ดังกล่าว เกิดจากน้ำมือของมนุษย์เป็นผู้ผลาญพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้ร่อยหรอลง แล้วยังปล่อย
ของเสียมาทำลายสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร โรงเรียน บุคลากร นักเรียน
ผู้ปกครองและชุมชนให้หันมาสนใจ ให้ความสำคัญ และตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากพลังงานอย่างจริงจัง รู้จักนำพลังงานทดแทนมาใช้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม
จิตสำนึกให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร และชุมชน ด้วยกิจกรรม ความร่วมมือที่หลากหลาย อาทิ
รณรงค์ให้มีการลดการใช้พลังงาน การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้ถึงผลกระทบปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้
มีพฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อสงวนรักษา
  พลังงานไว้ให้เพียงพอสำหรับอนาคตแลเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 
 
   
   


Web design and Programming by Mr. Nattapat Mongkolworakitchai
Copyright 2012© ACP All rights reserved.
Assumption College Primary Section
Last Modified 03/09/2012 15:20:30